KIM XĂM DÀI TRUYỀN THỐNG

Kim Đạn Dài Evolution®Kim Đạn Dài Evolution®

Kim Dài Cao Cấp RadicalKim Dài Cao Cấp Radical

Kim xăm Beyond #12Kim xăm Beyond #12

Kim xăm Beyond #10 (Bugpin)Kim xăm Beyond #10 (Bugpin)

Kim xăm Beyond #8 (Bugpin)Kim xăm Beyond #8 (Bugpin)

Kim Dài Truyền Thống Evolution®Kim Dài Truyền Thống Evolution®