SẢN PHẨM XỎ KHUYÊN

Dụng cụ bấm nong taiDụng cụ bấm nong tai

Kim xỏ khuyênKim xỏ khuyên

Bộ xỏ khuyênBộ xỏ khuyên

Dụng cụ xỏ khuyênDụng cụ xỏ khuyên

Bộ dụng cụ kềm xỏ khuyênBộ dụng cụ kềm xỏ khuyên

Learn How to Pierce (Bộ 2 DVD)Learn How to Pierce (Bộ 2 DVD)